Hạng mục cung cấp: Cung cấp, triển khai xây dựng trạm quan trắc nước mặt trên kênh dẫn nước hồ núi Cốc.
Thiết bị cung cấp: Thiết bị phân tích chỉ số TOC, TN, TP và hệ thống đo nhanh PH, ORP, Độ đục, EC, Nhiệt độ, thiết bị thu thập dữ liệu data logger, máy lấy mẫu tự động và các hệ thống hạ tầng nhà trạm.

Phan Thắng

This is a paragraph.It is justify aligned. It gets really mad when people associate it with Justin Timberlake. Typically, justified is pretty straight laced. It likes everything to be in its place and not all cattywampus like the rest of the aligns. I am not saying that makes it better than the rest of the aligns, but it does tend to put off more of an elitist attitude.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *