Hạng mục cung cấp: Cung cấp hệ thống thu thập và truyền dữ liệu quan trắc nước thải về Sở TNMT Nam Định.
Thiết bị cung cấp: Data Logger DH-100W kết nối với thiết bị quan trắc nước tự động hãng Go – Đức.

Phan Thắng

This is a paragraph.It is justify aligned. It gets really mad when people associate it with Justin Timberlake. Typically, justified is pretty straight laced. It likes everything to be in its place and not all cattywampus like the rest of the aligns. I am not saying that makes it better than the rest of the aligns, but it does tend to put off more of an elitist attitude.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *